ពីរលំនាំផ្ទុយស្រឡះជើងចង្កៀង ( ភាពងងឹតថ្មី Cloud )

Ganifx/ ឧសភា 28, 2017/ ជើងចង្កៀង/ 0 យោបល់

លំនាំនិន្នាការមួយនៃនិន្នាការឡើងចូលទៅក្នុងការធ្លាក់ចុះដែលជាញឹកញាប់កើតឡើងបន្ទាប់គឺងងឹតពពក. គ្រាន់តែដូចជាគំរូដែលយើងបានពិភាក្សាមុននេះផ្ទុយស្រឡះលំនាំជើងចង្កៀងមានពីរជើងចង្កៀង, នេះជាលើកដំបូងគឺមានទិសដៅកើនឡើងជើងចង្កៀង / ការកើនឡើងនិងទៀនទៅទាំងពីរនាក់នេះមានទំនោរធ្លាក់ចុះ / ចុះ. ដូចជាជាមួយនឹងនិន្នាការកើនឡើងផ្សេងទៀត, selama periode waktu tertentu didominasi oleh banyaknya buyer yang