వర్గం ఆర్కైవ్స్: డబ్బు managemne

PENEMPATAN STOP LOSS BERDASARKAN GRAFIK

ganifx/ అక్టోబర్ 11, 2017/ డబ్బు managemne/ 0 వ్యాఖ్యలు

Metode penempatan stop loss selanjutnya adalah berdasarkan grafik atau pola yang terbentuk. Cara ini biasanya banyak dilakukan oleh para trader teknikal di mana setiap melakukan transaksi selalu berdasarkan pattern atau pola yang terbentuk. nah, penempatan stop loss dengan melihat pola grafik ini sebenarnya cukup bagus karena kita sudah mempunyai acuan yang jelas di mana kita akan menempatkan stop loss setiap transaksi. Misalkan

STOP LOSS BERDASARKAN WAKTU

ganifx/ అక్టోబర్ 11, 2017/ డబ్బు managemne/ 0 వ్యాఖ్యలు

Metode selanjutnya yang sering digunakan trader dalam penempatan stop loss adalah berdasarkan waktu. Cara ini biasanya digunakan oleh trader tipe long term atau swing dan para pemain saham. Karena bisanya mereka hanya melakukan open posisi dengan sangat sedikit , kadang hanya open posisi sekali dalam satu minggu dan akan ditengok kembali setelah beberapa minggu kemudian. Karena cara ini dilakukan dalam jangka panjang

STOP LOSS BERDASARKAN VOLATILITAS

ganifx/ అక్టోబర్ 11, 2017/ డబ్బు managemne/ 0 వ్యాఖ్యలు

Metode selanjutnya dalam menempatkan atau menentukan stop loss adalah berdasarkan volatilitas harga. Perlu kita ketahui bahwa setiap pasangan mata uang mempunyai volatilitas yang berbedabeda. Pergerakan mata uang EUR USD akan berbeda dengan mata uang GBP JPY , karena mempunyai range harian yang berbeda, yang kadang sangat tidak terkontrol sewaktu ada momentum berita yang berdampak besar. nah, penempatan stop loss tiap

స్టాప్ నష్టం BASED CAPITAL

ganifx/ అక్టోబర్ 11, 2017/ డబ్బు managemne/ 0 వ్యాఖ్యలు

రక్షణ అనేక పద్ధతులు తరచుగా పరిగణించడం వంటి వ్యాపారులు ఉపయోగిస్తారు ఉన్నాయి అని స్టాప్ నష్టం గుర్తించేందుకు : 1. మోడల్ 2. అస్థిరత 3. గ్రాఫిక్ 4. సమయం మేము ఒక ద్వారా ఈ రక్షణ పద్ధతి చర్చించడానికి చేస్తుంది. మరియు మేము చర్చించడానికి ఉంటుంది మొదటి ఒక రక్షణ విధానం ఆధారంగా రాజధాని. ప్రతి వ్యాపారి వేరే రాజధాని కలిగి ఉండాలి – ప్రతి ఇతర నుండి వివిధ. కొన్ని రాజధాని ఉపయోగించడానికి…

CAPITAL ట్రేడింగ్ రక్షణ

ganifx/ అక్టోబర్ 11, 2017/ డబ్బు managemne/ 0 వ్యాఖ్యలు

ఈవెంట్ రక్షణ లేదా సాధారణంగా ఒక స్టాప్ నష్టం అంటారు లేదా కట్ నష్టం ప్రపంచ వాణిజ్య లో ఒక సాధారణ విషయం. నిజ వ్యాపార ప్రపంచంలో ఒక సాధారణ ఉదాహరణగా యొక్క మేము వ్యవస్థాపకులు సిద్ధంగా భోజనం చెప్తున్నారు వీలు, ఆహార వివిధ రకాల అమ్ముతున్న. డిమాండ్ లేదా డిమాండ్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అని వంటకాలు మధ్య జపనీస్ వంటకాలు చాలా ఉంది, తక్కువ అయితే చాలా…

PENGERTIAN STOP LOSS

ganifx/ సెప్టెంబర్ 30, 2017/ డబ్బు managemne/ 0 వ్యాఖ్యలు

Kita pasti pernah menemui keadaan di mana ternyata arah market berlawanan dengan posisi kita. nah, dalam keadaan seperti ini tentu saja kita membutuhkan batas kerugian yang mampu kita terima , atau dalam bahasa sederhana level di mana kita mampu menerima kerugian apabila arah market berlawanan dengan open posisi kita. Hal ini adalah sebagai tindakan preventif agar balance kita tidak akan tergerus

PENGATURAN MONEY MANAGEMENT

ganifx/ July 13, 2017/ డబ్బు managemne/ 0 వ్యాఖ్యలు

Point kedua dari kunci sistem trading adalah money management yang bijak, hal ini sebenarnya mempunyai porsi yang lebih besar dari metode trading. Karena ini merupakan fondasi dasar kita dalam trading. mengapa porsi money management menempati posisi yang sangat penting? Yang jelas pengelolaan posisi atau money management yang baik akan mempengaruhi kelangsungan trading kita. Misalkan kita punya sistem trading yang bagus namun