ట్యాగ్ ఆర్కైవ్స్: తిరగ ద్వారా

ఉద్యమం MARKET నమూనా గ్రహించుట

ganifx/ సెప్టెంబర్ 11, 2017/ ఫారెక్స్ బేసిక్స్/ 0 వ్యాఖ్యలు

Setelah kita mempelajari polapola candlestick maka sekarang kita akan mempelajari atau bahkan mengusai peta pergerakan harga, yaitu pola grafik. Pergerakan panjang dalam pola grafik yang diindentifikasi dengan benar memungkinkan kita untuk mendapatkan peluang keuntungan yang lebih besar. Formasi grafik juga akan membantu kita menemukan irama pergerakan harga. Dua dasar pemakaian analisa teknikal adalah harga bergerak berdasrakan trend dan pergerakan

STRATEGI ENTRY SELL DENGAN ELLIOT WAVE ( 1 )

ganifx/ జూన్ 21, 2017/ ఇలియట్ వేవ్/ 0 వ్యాఖ్యలు

Sekarang kita akan mecoba membuat starategi entry dengan memanfaatkan wave, pada contoh kali ini kita akan membuka mata uang EUR USD pada time frame D1. Secara singkat gambar di bawah ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Awalnya trend yang terjadi adalah trend naik dimana harga selalu berhasil membuat higher high baru, hal ini dapat kita lihat pada sisi kiri chart di

TEKNIK OPEN SELL MENURUT ELLIOT WAVE

ganifx/ జూన్ 21, 2017/ ఇలియట్ వేవ్/ 0 వ్యాఖ్యలు

Setelah kita mempelajari teory wave pada sebuah trend naik dan pada sebuah trend turun maka kita bisa membuat strategi dengan menggunakan teknik wave tadi. Validasi sinyal entry sell berdasarkan teory wave adalah sebagai berikut : 1. Kalau melihat dari gambar di bawah, titik B bisa dikatakan sebagai higher high atau titik tertinggi pada sebuah trend naik. 2. Sedangkan titik A adalah

TEORY DASAR ELLIOT WAVE

ganifx/ జూన్ 21, 2017/ ఇలియట్ వేవ్/ 0 వ్యాఖ్యలు

Aspekaspek terpenting dalam Elliot Wave theory adalah : pola ( patterns ), ratio, dan waktu ( time ). Pola atau patterns dikatakan sebagai aspek terpenting karena menggambarkan formasi dari pergerakan harga yang terjadi di pasar. Pola ini secara lengkap akan dibahas pada chart patterns yang khusus membahas pola yang sering muncul di market dan maksudnya. Dengan mengenali pola kita akan

వ్యూహం ENTRY పద AREA డిమాండ్ ( 3 )

ganifx/ జూన్ 21, 2017/ సరఫరా మరియు గిరాకీ/ 0 వ్యాఖ్యలు

Sekarang kita masih akan memberikan contoh cara entri pada area demand namun menggunakan time frame yang lebih besar yaitu harian, strategi ini cocok untuk trader longterm. Kita akan meberikan contoh cara entri pada area demand pada mata uang GBP USD time frame D1. Secara singkat dapat kita lihat bahwa sebelumnya ada area demand pada bagian chart sebelah kiri yang merupakan support

STRATEGI ENTRY PADA AREA SUPPLY ( 3 )

ganifx/ జూన్ 21, 2017/ సరఫరా మరియు గిరాకీ/ 0 వ్యాఖ్యలు

Sekarang kita masih akan memberikan sebuah contoh entry sell dengan konsep supply demand pada mata uang EUR JPY dengan time frame H1. Secara singkat dapat kita lihat bahwa sebelumnya ada area supply pada bagian chart sebelah kiri yang merupakan resistance , hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya candlestick yang berjajar dengan body yang kecil. pada momen ini kita akan

ఉదాహరణకు ENTRY పోలా ఇన్సైడ్ BAR ( 4 )

ganifx/ జూన్ 21, 2017/ దీపస్తంభమును/ 0 వ్యాఖ్యలు

ఈ సమయంలో మేము ఇప్పటికీ మార్కెట్లో ఉద్భవించిన లోపల బార్ నమూనా సాయంతో ఎలా ఓపెన్ స్థానం ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వాలని వెళ్తున్నారు, namun menggunakan time frame yang lebih kecil . Seperti contoh di bawah ini kita akan menggunakan gambar pada mata uang EUR USD pada time frame H4. Pada gambar di bawah dapat dilihat ada dua candlestick yang pertama adalah candlsetick bearish dan yang

ఉదాహరణకు ENRTY పోలా ఇన్సైడ్ BAR ( 3 )

ganifx/ జూన్ 21, 2017/ దీపస్తంభమును/ 0 వ్యాఖ్యలు

ఈ సమయంలో మేము ఇప్పటికీ మార్కెట్లో ఉద్భవించిన లోపల బార్ నమూనా సాయంతో ఎలా ఓపెన్ స్థానం ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వాలని వెళ్తున్నారు, ఉదాహరణకు క్రింద మేము ఒక సమయం ఫ్రేమ్ D1 డాలర్లు CHF చిత్రం ఉపయోగిస్తుంది వంటి. చిత్రంలో క్రింద మొదటి candlsetick బుల్లిష్ ఇది రెండు దీపస్తంభమును చూపిస్తుంది మరియు రెండవ ఒక ఎడ్డె దీపస్తంభమును ఉంది. మేము దీపస్తంభమును చూస్తే…

ఉదాహరణకు ENTRY పోలా ఇన్సైడ్ BAR ( 2 )

ganifx/ జూన్ 21, 2017/ దీపస్తంభమును/ 0 వ్యాఖ్యలు

ఈ సమయంలో మేము ఇప్పటికీ మార్కెట్లో ఉద్భవించిన లోపల బార్ నమూనా సాయంతో ఎలా ఓపెన్ స్థానం ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వాలని వెళ్తున్నారు, ఉదాహరణకు క్రింద ఉన్న మేము ఒక సమయం ఫ్రేమ్ D1 కరెన్సీ GBP డాలర్లు చిత్రం ఉపయోగిస్తుంది. చిత్రంలో క్రింద మొదటి దీపస్తంభమును రెండు candlsetick ఎడ్డె చూపిస్తుంది మరియు రెండవ ఒక bullish దీపస్తంభమును ఉంది. మేము దీపస్తంభమును చూస్తే…

ఉదాహరణకు ENTRY పోలా ఇన్సైడ్ BAR ( 1 )

ganifx/ జూన్ 21, 2017/ దీపస్తంభమును/ 0 వ్యాఖ్యలు

Kali ini kita akan memberikan contoh cara open posisi dengan memanfaatkan pola inside bar yang muncul di market, seperti contoh di bawah ini kita akan menggunakan gambar pada mata uang Eur Jpy pada time frame D1. చిత్రంలో క్రింద మొదటి దీపస్తంభమును రెండు candlsetick ఎడ్డె చూపిస్తుంది మరియు రెండవ ఒక bullish దీపస్తంభమును ఉంది. Kalau kita melihat candlestick kedua