ట్యాగ్ ఆర్కైవ్స్: ప్రాథమిక దీపస్తంభమును

పోలా తిరగ శ్రావణము బాటమ్స్

ganifx/ మే 28, 2017/ దీపస్తంభమును/ 0 వ్యాఖ్యలు

మునుపటి విభాగంలో మేము ధోరణి ప్రతికూలంగా నమూనా చర్చించాము / తిరగ శ్రావణము టాప్స్ ఉంది, ఇప్పుడు మేము శ్రావణము బాటమ్స్ అని మరొక ప్రతికూలంగా నమూనా చర్చించడానికి, ఈ నమూనా అరుదు ఉన్నప్పటికీ, కానీ ఈ నమూనా దాదాపు ఎల్లప్పుడూ ఒక గణనీయమైన ప్రభావం. శ్రావణము బాటమ్స్ నమూనా ధోరణి లో మార్పు వస్తోందని చెప్పవచ్చు, ఒక uptrend పూర్వ తిరోగమనం ఆఫ్. ఇతర మాటలలో, ఈ నమూనా…

TWO కాండిల్ స్టిక్ ప్రతికూలంగా నమూనా ( PIERCING LINE )

ganifx/ మే 27, 2017/ దీపస్తంభమును/ 0 వ్యాఖ్యలు

Salah satu pola pembalikan trend dari trend turun menjadi naik yang sering muncul selanjutnya adalah Piercing line, sama seperti pola pembalikan yang kita bahas sebelumnya pola candlestick ini terdiri dari dua candlestik, yang pertama candlestick bersifat Bearish / turun dan candle ke dua bersifat bullish atau naik. Seperti trend turun lainnya, selama periode waktu tertentu didominasi oleh banyaknya seller yang melakukan aksi

POLA SPINNING TOPS

ganifx/ మే 27, 2017/ దీపస్తంభమును/ 0 వ్యాఖ్యలు

Pada bagian sebelumnya kita sudah membahas pengertian Doji, kali ini kita akan membahas lebih detail tentang candlestick yang masuk dalam kategori Doji. Salah satu candlestick yang masuk kategori Doji adalah Spinning tops. Adapaun devinisi dari candlestick Spinning tops ini adalah candlestick dengan ekor atas dan bawah yang panjang serta mempunyai body yang sangat kecil. Satu ekor yang panjang dapat mewakili

విశ్లేషణ KEY కాండిల్ స్టిక్

ganifx/ మే 26, 2017/ దీపస్తంభమును/ 0 వ్యాఖ్యలు

Apabila kita persempit tentang cara menguasai analisa dengan candlestick maka terdapat 3 kunci yang harus kita pahami. Kunci 1 : Ukuran dari Candlestick Kunci 2 : Bentuk dari Candlestick Kunci 3 : Posisi / formasi dari candlestick UKURAN CANDLESTICK Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan psikologis candlestick, dalam hal ini misalkan market di buka pada nilai harga di bawah lalu naik

PSIKOLOGIS SEBUAH CANDLESTICK

ganifx/ మే 26, 2017/ దీపస్తంభమును/ 1 వ్యాఖ్యలు

Secara keseluruhan pergerakan harga yang terangkum dalam sebuah candlestick dapat di jabarkan sebagai berikut Candlestick warna putih / Bullish yang panjang mengindikasikan bahwa kekuatan pembeli atau buyer sangat mendominasi atau memegang kendali selama sesi perdangangan. Candlestick warna hitam / Bearish yang panjang mengindikasikan bahwa kekuatan penjual atau seller sangat mendominasi atau memegang kendali selama sesi perdangangan. Candlestick yang bentuknya kecil

CANDLESTICK BODY PANJANG VS PENDEK

ganifx/ మే 25, 2017/ ఫారెక్స్ బేసిక్స్/ 0 వ్యాఖ్యలు

Secara umum, semakin panjang tubuh / body suatu candlestick baik yang berwarna hitam maupun merah, maka hal ini menunjukkan besarnya keinginan transaksi para pelaku pasar dalam menjual ataupun membeli yang terjadi di lantai bursa. Sebaliknya apabila terbentuk sebuah candlestick yang pendek atau kecil, maka hal ini dapat diartikan bahwa range / pergerakan harga relatif kecil atau dengan kata lain para